- Διαφήμιση -

Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας — Το χωριό των Αγαλμάτων

Η υπαίθρια γλυπτοθήκη που στολίζει το χωριό

Σε μία γωνιά στην ορει­νή Μεσ­ση­νία βρί­σκε­ται ένα φαι­νο­με­νι­κά κοι­νό χωριό μόλις 150 κατοί­κων, το Σιδη­ρό­κα­στρο το υπά­γε­ται διοι­κη­τι­κά στον Δήμο Τριφυλίας .

Το Σιδη­ρό­κα­στρο βρί­σκε­ται περί­που 19 χιλιό­με­τρα προς τα βορειο­α­να­το­λι­κά της Κυπα­ρισ­σί­ας και περί­που 5,5 χιλιό­με­τρα νοτιο­δυ­τι­κά από τον Αυλώ­να. Έχει υψό­με­τρο 441 μέτρα και απέ­χει 12 περί­που χιλιό­με­τρα από τις ακτές του Ιονί­ου Πελάγους.

Τα σπί­τια του χωριού είναι χτι­σμέ­να στην πλειο­νό­τη­τα τους από πέτρα ενώ οι κερα­μο­σκε­πές είναι ιδιαί­τε­ρης τεχνο­τρο­πί­ας όπως απο­φάν­θη­κε η Πολυ­τε­χνι­κή Σχο­λή της Μασ­σα­λί­ας, φοι­τη­τές της οποί­ας επι­σκέ­φθη­καν το Σιδηρόκαστρο.

Την προ­σω­νυ­μία χωριό των αγαλ­μά­των την οφεί­λει στον γλύ­πτη Κώστα Γεωρ­γα­κά ο οποί­ος μετά το θάνα­τό του δώρι­σε πλή­θος από τα δημιουρ­γή­μα­τά του στη γενέ­τει­ρα του τα οποία βρί­σκο­νται διά­σπαρ­τα μέσα στο χωριό

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.