- Διαφήμιση -

Στις πρώτες θέσεις η Πελοπόννησος σε οικοδομικές άδειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το  Μάρ­τιο σημειώ­θη­κε σημα­ντι­κή άνο­δος στην οικο­δο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, λόγω του μηδε­νι­σμού του ΦΠΑ και στις ανα­και­νί­σεις ενερ­γεια­κού χαρακτήρα.….

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.