- Διαφήμιση -

Το χωριό που θυμίζει νησί του Ιονίου

Θα βρεις ολόφρεσκο φαγητό και τα πιο προσεγμένα δωμάτια

Ανα­ζη­τού­με προ­ο­ρι­σμούς τους οποί­ους μπο­ρού­με να προ­σεγ­γί­σου­με με το αυτο­κί­νη­το, χωρίς να ξοδέ­ψου­με μια μικρή περιου­σία εν μέσω παν­δη­μί­ας και… μειω­μέ­νου budget. Το απί­στευ­της ομορ­φιάς παρα­θα­λάσ­σιο χωριού νότια του Ναυ­πλί­ου ανέ­κα­θεν απο­τε­λού­σε πόλο έλξης για τους Αθη­ναί­ου καθώς κάτι τα κρυ­στάλ­λι­να νερά των παρα­λιών του και κάτι η κοντι­νή από­στα­ση που έχει από την πρω­τεύ­ου­σα, το καθι­στούν ό,τι πρέ­πει για εξορ­μή­σεις του Σαββατοκύριακου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.