- Διαφήμιση -

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές μαύρες παραλίες του κόσμου η ακτή Περίβολος της Σαντορίνης

Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Travel & Leisure

Όταν φέρ­νει κανείς στο νου εικό­νες καλο­και­ρι­νές αυτό που σκέ­φτε­ται είναι σίγου­ρα χρυ­σα­φέ­νιες απέ­ρα­ντες αμμου­διές και διά­φα­να, κρυ­στάλ­λι­να νερά. Σε καμία περί­πτω­ση, η πρώ­τη σκέ­ψη στο άκου­σμα της λέξης καλο­καί­ρι δεν είναι εικό­νες με μαύ­ρες παρα­λί­ες, άκρως ατμο­σφαι­ρι­κές και από­κο­σμες, που ασκούν μια ιδιαί­τε­ρη έλξη, τελι­κά, σε αυτούς που θα τις επι­σκε­φτούν και από κοντά.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σαντο­ρί­νη σήμε­ρα Santorini today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.