- Διαφήμιση -

Πένθος για τον Μίκη Θεοδωράκη στην Ρωσία από την ελληνική ομογένεια

Πένθος για την ελληνική ομογένεια

Όλα χωρίς εξαί­ρε­ση ταέ­ντυ­πα και ηλε­κτρο­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης τηςΡω­σί­ας, αλλά και της ρωσι­κής δια­σπο­ράς παγκο­σμί­ως, μετα­δί­δουν από το πρωί την είδη­ση της απώ­λειας του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη ο οποί­ος έχει κατα­γρα­φεί στη ρωσι­κή ψυχή ως ο μέγι­στος ίσως συν­θέ­της της σύγ­χρο­νης Ελλά­δας και δημιουρ­γός της λατρε­μέ­νης για τους Ρώσους μελω­δί­ας του χορού συρτάκι.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.