- Διαφήμιση -

Χοντέικα: Ένα «κρυφό διαμάντι» για λίγους στα Άγραφα

Ξεκι­νώ­ντας κανείς μέσα από τα Άγρα­φα Ευρυ­τα­νί­ας, προ­σπα­θώ­ντας να γνω­ρί­σει τις κρυ­φές ομορ­φιές του γύρω τόπου, με κατεύ­θυν­ση προς τον ναό της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής, στα 4 μόλις χιλιό­με­τρα χωμα­τό­δρο­μου από το χωριό, φτά­νει σε μια τοπο­θε­σία από όπου μπο­ρεί να παρα­τη­ρή­σει τα Άγρα­φα από μακριά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.