- Διαφήμιση -

Λίμνη Κρεμαστών — Η υδάτινη αγκαλιά

Φωλιασμένη στην αγκαλιά του ορεινού όγκου των Αγράφων

Είναι η μεγα­λύ­τε­ρη τεχνη­τή λίμνη της Ελλά­δας και δημιουρ­γή­θη­κε από τη συγκέ­ντρω­ση των νερών του Αγρα­φιώ­τη, του Αχε­λώ­ου, του Ταυ­ρω­πού και του Τρι­κε­ριώ­τη, έπει­τα από την κατα­σκευή του φράγ­μα­τος Κρε­μα­στών το 1965.

Απλώ­νε­ται σε δύο νομούς: την Ευρυ­τα­νία και την Αιτω­λο­α­καρ­να­νία. Τους ενώ­νει η εντυ­πω­σια­κή γέφυ­ρα της Επι­σκο­πής. Σε άλλο σημείο θα συνα­ντή­σου­με και τη Γέφυ­ρα της Τατάρ­νας, κοντά στην οποία βρί­σκε­ται η φημι­σμέ­νη Μονή Τατάρ­νας, που αξί­ζει σίγου­ρα να επισκεφθούμε.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.