- Διαφήμιση -

Εύβοια — Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Από τα σημαντικότερα προσκυνήματα ολόκληρου του Ελληνισμού

Μέχρι το 1924 το ιερό λεί­ψα­νο φυλασ­σό­ταν στο ναό του Μ. Βασι­λεί­ου στο Προ­κό­πι της Μ. Ασί­ας. Κατά την ανταλ­λα­γή των πλη­θυ­σμών Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας το 1924, οι χρι­στια­νοί κάτοι­κοι του Προ­κο­πί­ου, πήραν μαζί τους το σκή­νω­μα και το μετέ­φε­ραν στο Νέο Προ­κό­πι Ευβοί­ας που έμελ­λε να γίνει η νέα τους πατρίδα.
Το 1930 άρχι­σε να χτί­ζε­ται ο μεγα­λο­πρε­πής ναός προς τιμήν του Αγί­ου, ο οποί­ος ολο­κλη­ρώ­θη­κε το 1951 και λει­τουρ­γεί ως προσκυνηματικός.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.