- Διαφήμιση -

Το φαράγγι του Δημοσάρη — Εύβοια

Ειδυλλιακά τοπία στις ομορφότερες πεζοπορικές διαδρομές της Ελλάδας

Η ονο­μα­σία Δημο­σά­ρης είναι βυζα­ντι­νό τοπω­νύ­μιο. Υπάρ­χουν αρκε­τές εκδο­χές για το πως δόθη­κε αυτό το όνο­μα στην περιο­χή. Κατά μία εκδο­χή, προ­έρ­χε­ται από το Δημο­σά­ριος, που σημαί­νει «αυτός που εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται δημό­σιο κτή­μα» πιθα­νώς κτή­μα που βρι­σκό­ταν στις πηγές ή όχθες του ποταμού.

Το φαράγ­γι του Δημο­σά­ρη μπο­ρεί να χωρι­στεί σε δύο τμή­μα­τα, πάνω και κάτω από το χωριό των Λενο­σαί­ων. Το φαράγ­γι πάνω από τους Λενο­σαί­ους είναι από­το­μο και άγριο. Από το χωριό των  Λενο­σαί­ων ως τη θάλασ­σα γίνε­ται μια στε­νή κοι­λά­δα. Στην ανα­το­λι­κή πλευ­ρά του ρέμα­τος, υπάρ­χουν  διά­σπαρ­τοι μικροί συνοι­κι­σμοί του Καλ­λια­νού. Το μονο­πά­τι του φαραγ­γιού απο­τε­λού­σε έναν από τους κυριό­τε­ρους δια­δρό­μους επι­κοι­νω­νί­ας της νότιας Εύβοιας. Συνέ­δεε επί­σης την περιο­χή του Καλ­λια­νού και του Καβο­ντό­ρου με την Κάρυστο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εύβοια σήμε­ρα Evia today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.