- Διαφήμιση -

Πολεμικό μουσείο Θεσσαλονίκης

Ένα πολυδιάστατο μουσείο με άκρως ενδιαφέρουσες συλλογές

Το Πολε­μι­κό Μου­σείο της Θεσ­σα­λο­νί­κης άνοι­ξε τις πόρ­τες του στο κοι­νό τον Οκτώ­βριο του 2000. Στε­γά­ζε­ται στο κτί­ριο του 3ου σώμα­τος στρα­τού που σχε­διά­στη­κε από τον αρχι­τέ­κτο­να Vitaliano Posseli και ανε­γέρ­θη­κε μετα­ξύ του 1900 και 1902.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Θεσ­σα­λο­νί­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.