- Διαφήμιση -

Πολύδροσος: Το πανέμορφο χωριό της Φωκίδας

Στις βορειο­α­να­το­λι­κές πλα­γιές του Παρ­νασ­σού, στα 380 μέτρα υψό­με­τρο, βρί­σκε­ται η Πολύδροσος.

Είναι ένα ακό­μη όμορ­φο και γρα­φι­κό χωριό της περιο­χής, που απο­τε­λεί εδώ και πολ­λά χρό­νια αγα­πη­μέ­νο ταξι­διω­τι­κό προ­ο­ρι­σμό των κατοί­κων της πρω­τεύ­ου­σας, όλες τις επο­χές του χρόνου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.