- Διαφήμιση -

Λαογραφικό μουσείο Κώστα Κρυστάλλη: Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του ποιητή στο Συρράκο

Το 1997 το Κοι­νο­τι­κό Συμ­βού­λιο της Κοι­νό­τη­τας Συρ­ρά­κου απο­φά­σι­σε τη δημιουρ­γία Λαο­γρα­φι­κού Μου­σεί­ου και Βιβλιο­θή­κης στο σπί­τι του ποι­η­τή Κώστα Κρυ­στάλ­λη. Το σπί­τι του ποι­η­τή είχε περά­σει στην ιδιο­κτη­σία του εμπό­ρου της Πρέ­βε­ζας, Θωμά Κ. Κατσά­νου. Όμως το 1950, ένας άλλος Συρ­ρα­κιώ­της, έμπο­ρος γου­να­ρι­κών στο Παρί­σι, ο Γεώρ­γιος Β. Μπού­ντας, μεγά­λος ευερ­γέ­της του Συρ­ρά­κου, ήρθε στη γενέ­τει­ρά του, αγό­ρα­σε το σπί­τι του ποι­η­τή από το νέο ιδιο­κτή­τη του και το δώρι­σε στην Κοινότητα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.