- Διαφήμιση -

Μια Κοινότητα Αγάπης που ζει χωρίς Ρεύμα και χωρίς…χρόνο δημιουργείται στη Φθιώτιδα!!!

Η Αγα­πο­κοι­νό­τη­τα είναι έτοι­μη για το 1ο Οικο­χω­ριό της. Τα όνει­ρα ξεκι­νούν να παίρ­νουν μορ­φή στην ύλη. Μια κοι­νό­τη­τα Αγά­πης που ζει χωρίς ρεύ­μα και χωρίς…χρόνο,
δημιουρ­γεί­ται στη Φθιώ­τι­δα! Στο χωριό Μεν­δε­νί­τσα σε 10 + 3 στρέμ­μα­τα γης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.