- Διαφήμιση -

Το δάσος και το καταφύγιο της Οξυάς

Η φυσιολατρία στην απόλυτη εκδοχή της

Ο δρό­μος προς την Οξυά ξεκι­νά από την νότια άκρη του Γαρ­δι­κιού και είναι πλέ­ον στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα του ασφαλ­το­στρω­μέ­νος. Μπο­ρεί­τε λοι­πόν κάνο­ντας μια πανέ­μορ­φη δια­δρο­μή στα έλα­τα και μετά στις οξυ­ές, μισής ώρας περί­που, να πάτε μέχρι το εκκλη­σά­κι του Αη Σωτή­ρα και την Αρβα­νι­τό­βρυ­ση, αλλά και να συνε­χί­σε­τε στον λιγο­στό αλλά καλό χωμα­τό­δρο­μο μέχρι το διά­σε­λο που είναι και το όριο της Φθιώ­τι­δας προς Φωκί­δα και Αιτω­λο­α­καρ­να­νία. Από εκεί με τα πόδια μπο­ρεί­τε να ανέ­βε­τε μέχρι το Κατα­φύ­γιο της Οξυάς όπου θα σας περι­μέ­νει μια πλου­σιο­πά­ρο­χη αμοι­βή με τη θέα που θα αντι­κρί­σε­τε τρι­γύ­ρω σας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.