- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας

Με εκθέματα από τη νεολιθική μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή

Το αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο της Χαι­ρώ­νειας δημιουρ­γή­θη­κε για να φιλο­ξε­νή­σει τα αρχαιο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα της περιο­χής της Χαι­ρώ­νειας, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τη μεγά­λη σημα­σία που είχε η περιο­χή στην αρχαιό­τη­τα. Το μου­σείο ιδρύ­θη­κε το 1907 και ανα­και­νί­στη­κε το 2009. Η έκθε­ση περι­λαμ­βά­νει ευρή­μα­τα από τους προϊ­στο­ρι­κούς μέχρι τους πρώ­τους χρι­στια­νι­κούς χρόνους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.