- Διαφήμιση -

Το γεφύρι του Μανώλη — Το μοναδικό γεφύρι που εμφανίζεται και… εξαφανίζεται!

Στον ποταμό Αφραφιώτη είναι ορατό από το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο και μετά εξαφανίζεται!

Το περί­φη­μο γεφύ­ρι του Μανώ­λη  είναι πάνω από 350 ετών καθώς κατα­σκευά­στη­κε το 1659. Βρί­σκε­ται στις όχθες του ποτα­μού Αγρα­φιώ­τη και απέ­χει περί­που 50 χιλιό­με­τρα από το Καρ­πε­νή­σι. Είναι πέτρι­νο και μονο­το­ξο­τό και η διά­με­τρος του φθά­νει τα 30 μέτρα. Ξεχω­ρί­ζει για την ομορ­φιά του, είναι κλα­σι­κό δείγ­μα λαϊ­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής αλλά και για την ανθε­κτι­κό­τη­τα του, μιας που στέ­κε­ται όρθιο για περισ­σό­τε­ρα από 350 χρό­νια και κάτω από πολύ αντί­ξο­ες συνθήκες.

Όταν η στάθ­μη των νερών πέφτει λόγω της ξηρα­σί­ας και της ζέστης, το γεφύ­ρι εμφα­νί­ζε­ται ξανά. Είναι μέσα στο νερό βέβαια, αλλά είναι ορα­τό σχε­δόν ολό­κλη­ρο. Όταν ξανα­πιά­νουν τα κρύα και οι βρο­χές αυτό εξα­φα­νί­ζε­ται ξανά κάτω από τα νερά, αλλά αν οι βρο­χο­πτώ­σεις δεν είναι πολ­λές και σφο­δρές και δεν πέσουν και πολ­λά χιό­νια, ένα μέρος του, η κορυ­φή του συνή­θως, μπο­ρεί να παρα­μέ­νει ορα­τή σε όλη τη διάρ­κεια του Χει­μώ­να. Αν λοι­πόν θέλε­τε να δεί­τε κι εσείς από κοντά το περί­φη­μο γεφύ­ρι, θα πρέ­πει να επι­σκε­φθεί­τε την τοπο­θε­σία του ανά­με­σα στις αρχές του Ιου­λί­ου και τα μέσα του Οκτώβρη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.