- Διαφήμιση -

Στην Υπάτη των μαγισσών

Η ιστορία της χάνεται στα βάθη του χρόνου

Σε από­στα­ση μόλις δύο ωρών από την Αθή­να, στην Φθιώ­τι­δα, βρί­σκε­ται η ιστο­ρι­κή περιο­χή Υπά­τη, στο όρος Οίτη. Μονο­πά­τια, καταρ­ρά­κτες, αναρ­ρι­χη­τι­κά πεδία, εμπει­ρί­ες mountain biking, σπά­νια βιο­ποι­κι­λό­τη­τα και φυσι­κή ομορ­φιά είναι μόνο λίγα από τα συστα­τι­κά που συν­θέ­τουν ένα ιδα­νι­κό τοπίο εξε­ρεύ­νη­σης για επι­σκέ­πτες κάθε ηλι­κί­ας γύρω από το όρος Οίτη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.