- Διαφήμιση -

Δράμα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χρήστος Κυριακίδης

Ήταν μόλις 38 ετών

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το δυστύχημα

«Τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της 9–1‑2022, στην περι­φε­ρεια­κή οδό Ξηρο­πο­τά­μου – Μικρο­χω­ρί­ου, Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νη­το που οδη­γού­σε 38χρονος ημε­δα­πός εξε­τρά­πη της πορεί­ας του και προ­σέ­κρου­σε σε μεταλ­λι­κό στύ­λο φωτι­σμού, με απο­τέ­λε­σμα τον θανά­σι­μο τραυ­μα­τι­σμό του οδη­γού. Ο οδη­γός μετα­φέρ­θη­κε στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Δρά­μας. Προ­α­νά­κρι­ση για τα αίτια και τις συν­θή­κες του ατυ­χή­μα­τος διε­νερ­γεί το Τμή­μα Τρο­χαί­ας Δράμας».

Η ανάρτηση του Δημάρχου Δράμας Χριστόδουλου Μαμσάκου

«Τα λόγια είναι φτω­χά για να εκφρά­σω τα συναι­σθή­μα­τά μου. Με βαθιά θλί­ψη και οδύ­νη πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα την απώ­λεια του φίλου μου και συνερ­γά­τη μου στον Δήμο Δρά­μας Χρή­στου Κυριακίδη.

Η ξαφ­νι­κή και ανα­πά­ντε­χη απώ­λεια, κάνει πιο βαριά τη λύπη μου.

Ο Χρή­στος ήταν ένας λάτρης της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης την οποία υπη­ρέ­τη­σε με συνέ­πεια από τη θέση του Αντι­δη­μάρ­χου Καθα­ριό­τη­τας- Ανα­κύ­κλω­σης και Κοι­νο­τή­των του Δήμου, ενώ υπήρ­ξε πριν ένας άξιος Πρό­ε­δρος και στην Κοι­νό­τη­τα Μικροχωρίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.