- Διαφήμιση -

Κύκλωπας: Ο Έβρος βγάζει το πιο πολυβραβευμένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα

Το Ελαιόλαδο Κύκλωπας βρίσκεται στο νούμερο 33 της παγκόσμιας λίστας !

Το Ελαιό­λα­δο του ελαιο­τρι­βεί­ου Κύκλω­πας στην Μάκρη Έβρου είναι το πιο πολυ­βρα­βευ­μέ­νο χρυ­σα­φέ­νιο Ελαιό­λα­δο σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα, ξεπέ­ρα­σε με το πρό­σφα­το αστε­ρά­κι ανώ­τε­ρης ποιό­τη­τας-Great taste,-τον αστρο­νο­μι­κό αριθ­μό 100 βραβείων!

Οι δια­κρί­σεις αυτές ‑αστε­ρά­κι Great taste- είναι κάτι σαν τα Βρα­βεία ΟΣΚΑΡ, αλλά για τις γεύ­σεις και διε­ξά­γε­ται Λον­δί­νο. Το Ελαιό­λα­δο Κύκλω­πας ξεχώ­ρι­σε για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, ανά­με­σα από πολ­λά προ­ϊ­ό­ντα από πολ­λές χώρες του πλανήτη!

Με αυτές τις προ­δια­γρα­φές πλέ­ον το Ελαιό­λα­δο Κύκλω­πας βρί­σκε­ται στην παγκό­σμια λίστα στο νού­με­ρο 33, βάζο­ντας στον παγκό­σμιο ελαιο­κο­μι­κό χάρ­τη τον Έβρο, πέρα από την Καλα­μά­τα και την Κρή­τη, απο­γειώ­νο­ντας το Ελλη­νι­κό Ελαιό­λα­δο σε υψη­λές ποιο­τι­κές θέσεις. Όπως είναι φυσι­κό, αυτό ευνο­εί και συμπα­ρα­σύ­ρει και τα άλλα Ελλη­νι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ενώ γίνε­ται γνω­στό και το όνο­μα της Θράκης…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.