- Διαφήμιση -

Γέφυρα Τσακώνας: Μια από τις μεγαλύτερες τοξωτές γέφυρες, βρίσκεται στην καρδιά της Πελοποννήσου

Η 2η μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα από πλευράς ανοίγματος μετά τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων τοξωτών γεφυρών παγκοσμίως

Η Τοξω­τή Γέφυ­ρα Τσα­κώ­νας, με μήκος 490 μέτρων, ήταν το τελευ­ταίο τμή­μα προς παρά­δο­ση, στο τμή­μα Παρα­δεί­σια — Τσα­κώ­να, στον Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Μορέ­ας (Τρί­πο­λη — Καλα­μά­τα), που κατα­σκευά­στη­κε από το Δημό­σιο και απο­τε­λεί αντι­κεί­με­νο δια­χεί­ρι­σης από την κοι­νο­πρα­ξία «Μορέ­ας». Όπως έχει δηλω­θεί από τον επι­κε­φα­λής της κατα­σκευ­ής, Νίκο Ντο­νά, αυτή η γέφυ­ρα είναι ένα από τα πιο δύσκο­λα κατα­σκευα­στι­κά έργα, μετά από τη Γέφυ­ρα Ρίου-Αντιρ­ρί­ου, και κοστο­λο­γεί­ται στα 22 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, μαζί με την παρά­καμ­ψη που λει­τουρ­γού­σε εως και πριν από την παρά­δο­ση του τμήματος.

Η γέφυ­ρα στη­ρί­ζε­ται σε τρία σημεία: ένα στή­ριγ­μα σε κάθε πλευ­ρά (εγκα­θί­σεις) και ένα στή­ριγ­μα που βρί­σκε­ται πλη­σί­ον της κορυ­φής της βάθρας της γέφυ­ρας. Αυτό είναι και το πιο σημα­ντι­κό στή­ριγ­μα: πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για ένα γιγα­ντιαίο προ­κα­τα­σκευα­σμέ­νο κτή­ριο, το οποίο δια­σφα­λί­ζει τη στα­τι­κό­τη­τα της γέφυ­ρας. Από τα βάθρα της γέφυ­ρας ξεκι­νά το τόξο της γέφυ­ρας, με μέγι­στο ύψος 30 μέτρων, το οποίο ολο­κλη­ρώ­νε­ται στην αντί­πε­ρα πλευ­ρά. Τα δύο τόξα, ένα σε κάθε πλευ­ρά, στη­ρί­ζουν το ατσά­λι­νο τμή­μα της γέφυ­ρας, στο οποίο βρί­σκε­ται το τμή­μα του δρόμου.

Η κατα­σκευή της γέφυ­ρας ξεκί­νη­σε το 2008 και δόθη­κε στην κυκλο­φο­ρία τον Ιανουά­ριο του 2016.

Η γέφυ­ρα έχει κατα­σκευα­στεί με τέτοιο τρό­πο που μπο­ρεί να αντέ­ξει, ανά­λο­γα την περί­πτω­ση, ακό­μη και σε σει­σμούς μεγέ­θους 6,5- 7,5 ρίχτερ και σε σε έντα­ση ανε­μών έως και  10 μποφόρ.

Περι­λαμ­βά­νει 4 λωρί­δες κυκλο­φο­ρί­ας, 2 ανά κατεύ­θυν­ση, πλά­τους 3,50m, μια κεντρι­κή νησί­δα πλά­τους 2,00m, δύο πλευ­ρι­κά ερεί­σμα­τα 2Χ0,50 μέτρων και δύο πεζο­δρό­μια πλά­τους 2Χ1,70 μέτρων.

Είναι ένα επι­βλη­τι­κό έργο που σχε­διά­στη­κε και υλο­ποι­ή­θη­κε από Έλλη­νες Μηχα­νι­κούς και τεχνίτες…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.