- Διαφήμιση -

Χιλιάδες νεκρά ψάρια καλύπτουν τον Θεσσαλικό κάμπο λόγω υπερχείλισης του Πηνειού

Η πρω­το­φα­νής κακο­και­ρία Daniel που ισο­πέ­δω­σε τον Θεσ­σα­λι­κό κάμπο δεν άφη­σε μόνο νεκρούς ανθρώ­πους, νεκρά ζώα, αλλά και χιλιά­δες νεκρά ψάρια, καθώς ο Πηνειός και όλοι οι παρα­πό­τα­μοί του υπερ­χεί­λι­σαν δημιουρ­γώ­ντας μια τερά­στια λίμνη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.