- Διαφήμιση -

Μεσογειακή διατροφή: ένας θησαυρός στο πιάτο μας

Η μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή ανα­φέ­ρε­ται στον τρό­πο δια­τρο­φής λαών που ζουν σε περιο­χές που ανα­πτύσ­σο­νται τα ελαιό­δε­ντρα γύρω από τη Μεσό­γειο. Είναι ένας υγιει­νός τρό­πος δια­τρο­φής που εμπνεύ­στη­κε από τις δια­τρο­φι­κές συνή­θειες των κατοί­κων της Ελλά­δας (κυρί­ως των κατοί­κων της Κρή­της), της Ιτα­λί­ας, της Ισπα­νί­ας και των χωρών στα παρά­λια της Μέσης Ανα­το­λής, περιο­χές που βρέ­χο­νται από τη Μεσό­γειο Θάλασσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.