- Διαφήμιση -

Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Πότε ανοίγει — Ποια διόδια παραμένουν ελεύθερα

Στα μέσα της επό­με­νης εβδο­μά­δας, ίσως και νωρί­τε­ρα, θα απο­δο­θεί ο ΠΑΘΕ στο σύνο­λό του στην κυκλο­φο­ρία και για τα βαρέα οχή­μα­τα, είπε ο υφυ­πουρ­γός Υπο­δο­μών, Νίκος Ταχιά­ος κατά την ενη­μέ­ρω­ση από το Συντο­νι­στι­κό Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων στη Λάρισα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.