- Διαφήμιση -

Η μακεδονική, ρωμαϊκή και βυζαντινή Λάρισα

Τον 4ο αιώ­να π.Χ. η Λάρι­σα με τη βοή­θεια δυνά­με­ων από την Κεντρι­κή Ελλά­δα, πολέ­μη­σε με την πόλη Φάρ­σα­λο για να δια­τη­ρή­σει την δύνα­μη της και την νίκη­σε. Ωστό­σο ο πόλε­μος αυτός εξου­θέ­νω­σε τους στρα­τιώ­τες της, οι οποί­οι δεν μπό­ρε­σαν να αμυν­θούν στην εισβο­λή των Μακε­δό­νων υπό τον Φίλιπ­πο Β΄ το 344 π.Χ. Η πόλη ήταν υπο­ταγ­μέ­νη στους Μακε­δό­νες από το 344–196 π.Χ. περί­ο­δο κατά την οποία είχε οικο­νο­μι­κά και δημο­γρα­φι­κά προβλήματα.Κατά την ελλη­νι­στι­κή επο­χή, Λαρι­σαί­οι ιππείς του Μεγά­λου Αλε­ξάν­δρου (είχαν ικα­νή φήμη τότε) ίδρυ­σαν την Λάρι­σα στην Συρία και την Λάρι­σα στην Αρα­βία.

Το 197 π.Χ. οι Ρωμαί­οι κατέ­λα­βαν την πόλη. Κατά την Ρωμαϊ­κή Κυριαρ­χία η Λάρι­σα γνώ­ρι­σε μια σύντο­μη περί­ο­δο ακμής. Το 2ο αιώ­να π.Χ. ιδρύ­θη­καν τα Ελευ­θέ­ρια, μια παν­θεσ­σα­λι­κή γιορ­τή προς τιμήν του Ελευ­θε­ρί­ου Διός, τα οποία περιε­λάμ­βα­ναν ιππι­κούς αγώ­νες καθώς και φιλο­λο­γι­κούς, χορευ­τι­κούς, γυμνι­κούς, μου­σι­κούς αγώ­νες. Με την συγκρό­τη­ση μεγά­λων ιδιο­κτη­σιών γης των Ρωμαί­ων στη Θεσ­σα­λία, υπο­βαθ­μί­στη­κε ο θεσμός του κοι­νού των Θεσ­σα­λών και ακο­λού­θη­σε μια περί­ο­δος παρακ­μής για την Λάρι­σα. Υπήρ­ξε μεί­ω­ση του πλη­θυ­σμού της και η ζωή των κατοί­κων δυσκό­λε­ψε. Ωστό­σο, η Λάρι­σα κατα­φέρ­νει να ξεπε­ρά­σει την κρί­ση με μετοι­κή­σεις πλη­θυ­σμών από τις γύρω πόλεις ενώ παράλ­λη­λα απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν δούλοι

Ερεί­πια βυζα­ντι­νού ναού

Έπει­τα η πόλη περι­ήλ­θε στο Βυζά­ντιο και σε όλους αυτούς τους αιώ­νες δέχτη­κε αλλε­πάλ­λη­λες επι­δρο­μές. Στα τέλη του 6ου αιώ­να υπήρ­ξε μια μεγά­λη περί­ο­δος ταρα­χών και ανα­στα­τώ­σε­ων, κατά την οποία οι πόλεις της Θεσ­σα­λί­ας παύ­ουν να ανα­φέ­ρο­νται στις πηγές. Το φαι­νό­με­νο αυτό δημιουρ­γή­θη­κε κατά ένα μεγά­λο μέρος από τις βαρ­βα­ρι­κές επιδρομές.

Σλα­βι­κά φύλα εγκα­τα­στά­θη­καν σε περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας και της Μακε­δο­νί­ας κατά την διάρ­κεια των επι­δρο­μών τους, τα οποία με την κατάλ­λη­λη πολι­τι­κή των βυζα­ντι­νών αυτο­κρα­τό­ρων εκχρι­στια­νί­στη­καν και ενσω­μα­τώ­θη­καν στο ντό­πιο πλη­θυ­σμό. Για να αντι­με­τω­πι­στούν νέοι κίν­δυ­νοι, έγι­νε διοι­κη­τι­κή ανα­διορ­γά­νω­ση του κρά­τους με τη Θεσ­σα­λία να ανή­κει πλέ­ον στο Θέμα Ελλά­δος. Η Λάρι­σα απο­τέ­λε­σε την πρω­τεύ­ου­σα του Θέμα­τος για κάποια δια­στή­μα­τα, κυρί­ως την επο­χή των Βουλ­γα­ρι­κών πολέ­μων. Η Θεσ­σα­λία απει­λή­θη­κε από τις επι­δρο­μές των Βουλ­γά­ρων (τέλη 10ου αιώ­να) υπό τον τσά­ρο Σαμου­ήλ, οι οποί­ες κορυ­φώ­θη­καν με την κατά­λη­ψη της Λάρι­σας το 982 μ.Χ. μετά από τρί­χρο­νη πολιορ­κία. Την ίδια περί­ο­δο μετα­φέρ­θη­καν τα λεί­ψα­να του Αγί­ου Αχιλ­λί­ου από τη Λάρι­σα στην Πρέ­σπα, όπου κτί­σθη­κε ναός προς τιμή του.

Μετά την ήττα των Βουλ­γά­ρων το 966 μ.Χ. από τον στρα­τη­γό Νικη­φό­ρο Ουρα­νό στη μάχη του Σπερ­χειού, ακο­λού­θη­σε μια επο­χή ειρή­νης και ανα­διορ­γά­νω­σης του Βυζα­ντί­ου από τον αυτο­κρά­το­ρα Βασί­λειο Β’, ο οποί­ος φρό­ντι­σε για την ανόρ­θω­ση των κατε­στραμ­μέ­νων φρου­ρί­ων της Θεσσαλίας.

Την επο­χή του αυτο­κρά­το­ρα Αλε­ξί­ου Α’ Κομνη­νού (1082–1118 μ.Χ.), οι Νορ­μαν­δοί με ηγε­μό­να τον Βοη­μούν­δο, λεη­λά­τη­σαν την περιο­χή και πολιόρ­κη­σαν για μεγά­λο διά­στη­μα τη Λάρι­σα, αλλά οι επι­θέ­σεις τους αντι­με­τω­πί­σθη­καν επι­τυ­χώς με την εκστρα­τεία του Αλε­ξί­ου το 1083 μ.Χ.

Τον 12ο αιώ­να αρχί­ζει η διά­σπα­ση της κεντρι­κής οργά­νω­σης του κρά­τους και η εμφά­νι­ση μικρών περι­φε­ρειών με διά­φο­ρα ονό­μα­τα. Το σύστη­μα αυτό δια­δό­θη­κε στη Θεσ­σα­λία, η οποία έχο­ντας τερά­στιες πεδι­νές εκτά­σεις προ­κά­λε­σε το ενδια­φέ­ρον των ισχυ­ρών της εποχής

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λάρι­σα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.