- Διαφήμιση -

Εστίαση: Οι νέοι μισθοί των εργαζόμενων σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες και μπαρ

Υπεγράφη η νέα Συλλογική Σύμβαση

Υπε­γρά­φη η νέα Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση για τους όρους αμοι­βής και εργα­σί­ας του προ­σω­πι­κού των πάσης φύσε­ως του­ρι­στι­κών και επι­σι­τι­στι­κών κατα­στη­μά­των όλης της χώρας.

Την σύμ­βα­ση υπέ­γρα­ψαν η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στον Επι­σι­τι­σμό — Του­ρι­σμό (ΠΟΕΕΤ), η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εστια­το­ρί­ων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των (ΠΟΕΣΕ), η Ομο­σπον­δία Επαγ­γελ­μα­το­βιο­τε­χνών Ζαχα­ρο­πλα­στών Ελλά­δος (ΟΕΖΕ), και η ΓΣΕΒΕΕ.

Στις δια­τά­ξεις της νέα σύμ­βα­σης υπά­γο­νται οι εργα­ζό­με­νοι στα του­ρι­στι­κά και επι­σι­τι­στι­κά κατα­στή­μα­τα όλης της χώρας και η έναρ­ξη ισχύ­ος της ανα­τρέ­χει στις 22 Φεβρουα­ρί­ου του 2021.

Ειδι­κό­τε­ρα υπάγεται:

1. Το προ­σω­πι­κό εστια­το­ρί­ων, ζυθε­στια­το­ρί­ων, ταβερ­νών, μπαρ, νυκτε­ρι­νών κέντρων δια­σκέ­δα­σης, επι­χει­ρή­σε­ων τρο­φο­δο­σί­ας γευ­μά­των (Catering), οβε­λι­στη­ρί­ων, ψητο­πω­λεί­ων και κάθε κατα­στή­μα­τος στο οποίο λει­τουρ­γεί αμι­γές τμή­μα εστιατορίου.

2. Το προ­σω­πι­κό των καφε­νεί­ων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζε­ρί, ανα­ψυ­κτη­ρί­ων, λεσχών, κυλι­κεί­ων, εντευ­κτη­ρί­ων, καφε­ζα­χα­ρο­πλα­στεί­ων, καφε­ζυ­θο-ζαχα­ρο­πλα­στεί­ων, γαλαια­ο­πω­λεί­ων, φαστ-φούντ, ντι­σκο­τέκ, καφω­δεί­ων, μπουάτ, μπυ­ρα­ριών και καφε­τε­ριών, παμπς (pubs), πιά­νο μπαρ, κατα­στη­μά­των χορ­το­φα­γί­ας και ποι­κί­λων εδε­σμά­των και κάθε εν γένει κατα­στή­μα­τος όπου λει­τουρ­γεί τμή­μα καφε­τέ­ριας, πιτσα­ρί­ας, ζαχα­ρο­πλα­στεί­ου και λοι­πών μικτών ή συνα­φών τοιού­των, ανε­ξαρ­τή­τως της αδεί­ας λει­τουρ­γί­ας τους.

Ανα­λυ­τι­κά οι μισθοί για το προ­σω­πι­κό της πρώ­της κατη­γο­ρί­ας, δια­μορ­φώ­νο­νται ως εξής:

Αρχι­μά­γει­ρας: 964,42 ευρώ

Μάγει­ρας Α’: 756,29 ευρώ

Μάγει­ρας Β’: 701,13 ευρώ

Μάγει­ρας Γ’: 699,26 ευρώ

Μπου­φε­τζής: 697,36 ευρώ

Λαν­τζέ­ρης:  684,30 ευρώ

Ψήστης- ντο­νερ­τζής: 684,30 ευρώ

Σερ­βι­τό­ροι — Βοη­θοί σερ­βι­τό­ρων: Αμοι­βή με βάση το άρθρο 54 του Ν2224/1994

Μπάρ­μαν: 761,64 ευρώ

Βοη­θός Μπά­μαν: 686,14 ευρώ

Απο­θη­κά­ριος: 689,35 ευρώ

Πωλη­τές φαγη­τών- Ταμί­ες: 697,46 ευρώ

Ανα­λυ­τι­κά οι μισθοί για το προ­σω­πι­κό της δεύ­τε­ρης κατη­γο­ρί­ας, δια­μορ­φώ­νο­νται ως εξής:

Μπου­φε­τζής- πωλη­τές κρύ­ων φαγη­τών: 690,15 ευρώ

Ταμί­ας- Ψήστης, Τεχνί­της πιτσα­ρί­ας: 674,21 ευρώ

Καθα­ρι­στής- Λαν­τζέ­ρης (άνω των 18 ετών):  ευρώ

Σερ­βι­τό­ρος:  Αμοι­βή με βάση το άρθρο 54 του Ν2224/1994 (επι­πλέ­ον συμ­βο­λι­κή αμοι­βή 155 ευρώ)

Μπάρ­μαν: 763,98 ευρώ

Βοη­θοί των ανω­τέ­ρω: 671,85 ευρώ.

Οι βασι­κοί μισθοί των πλή­ρως απα­σχο­λού­με­νων δια­νο­μέ­ων στα εν λόγω κατα­στή­μα­τα ορί­ζο­νται στα 674,24 ευρώ. Επί­σης κατα­βάλ­λε­ται επί­δο­μα ιδιαί­τε­ρων συν­θη­κών (το 10% του βασι­κού μισθού τους), καθώς και επί­δο­μα γάμου και τριετιών.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.