- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Daniel: Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Θεσσαλία και Σποράδες

Κλει­στά σύμ­φω­να με από­φα­ση της περι­φέ­ρειας Θεσ­σα­λί­ας και του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, θα παρα­μεί­νουν τα σχο­λεία σε Θεσ­σα­λία και Σπο­ρά­δες, εξαι­τί­ας της κακο­και­ρί­ας Daniel που «βού­λια­ξε» κυριο­λε­κτι­κά την περιοχή…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.