- Διαφήμιση -

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα διατροφής και διαβίωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Την επέ­κτα­ση του πεδί­ου εφαρ­μο­γής του θεσμι­κού πλαι­σί­ου για την περι­στο­λή φαι­νο­μέ­νων αθέ­μι­της κερ­δο­φο­ρί­ας σε όλα τα προ­ϊ­ό­ντα που είναι απα­ραί­τη­τα για τη δια­τρο­φή και την αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση των κατα­να­λω­τών σε περί­πτω­ση έκτα­κτης ανά­γκης που προ­κα­λεί­ται από θεο­μη­νία, προ­βλέ­πει από­φα­ση του Υπουρ­γού Ανά­πτυ­ξης, κ. Κώστα Σκρέκα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.