- Διαφήμιση -

Παναγία Στάνας: Το εντυπωσιακό μοναστήρι που βρίσκεται κρυμμένο σε έναν απότομο βράχο

Ανά­με­σα στα χωριά Άγρα­φα κι Επι­νια­νά, στα γρα­νι­τέ­νια βρά­χια του αγρα­φιώ­τι­κου τοπί­ου, βρί­σκε­ται κρυμ­μέ­νη μέσα σε μία σπη­λιά η Μονή της Πανα­γί­ας της Στά­νας. Ένα από τα ωραιό­τε­ρα κι εντυ­πω­σια­κά μονα­στή­ρια της περιοχής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.