- Διαφήμιση -

Τεμπη: Επιστρατεύονται σκυλιά για να βρουν το DNA του 57ου θύματος

Κινη­τι­κό­τη­τα παρα­τη­ρεί­ται στην υπό­θε­ση της σιδη­ρο­δρο­μι­κής τρα­γω­δί­ας των Τεμπών, η οποία, σε αντί­θε­ση με τα όσα λέει ο γνω­στός προ­κλη­τι­κός Υπουρ­γός, ενδια­φέ­ρει πάρα πολύ κόσμο, τόσο ανα­φο­ρι­κά με την ποι­νι­κή, αλλά και την πολι­τι­κή της πλευρά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.