- Διαφήμιση -

Αυξήθηκαν οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών το δεκάμηνο του 2023

Κατά 15,97% είναι αυξη­μέ­νες οι εισα­γω­γές φρού­των και λαχα­νι­κών το 10μηνο του 2023 ένα­ντι του ίδιου δια­στή­μα­τος του 2022, σύμ­φω­να με στοι­χεία του Συν­δέ­σμου Ελλη­νι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Εξα­γω­γής, Δια­κί­νη­σης Φρού­των Λαχα­νι­κών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.