- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Daniel — Λάρισα: Επικίνδυνα ανέβηκε η στάθμη του Πηνειού Ποταμού

Με ανα­κοί­νω­ση του ο δήμος Λαρι­σαί­ων καλεί τους πολί­τες λόγω της ιδιαί­τε­ρα μεγά­λης ποσό­τη­τας νερού του Πηνειού ποτα­μού και για προ­λη­πτι­κούς λόγους, υπάρ­χει ανά­γκη απο­μά­κρυν­σης όσων βρί­σκο­νται εντός της πλημ­μυ­ρι­κής ζώνης του ποταμού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.