- Διαφήμιση -

Βόλος: Νερό με το δελτίο και με ωράριο

Μέχρι να απο­κα­τα­στα­θεί στοι­χειω­δώς η υδρο­δό­τη­ση στον Βόλο, το νερό θα παρέ­χε­ται με το δελ­τίο και με συγκε­κρι­μέ­νο ωρά­ριο. σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο Βόλου, Αχ. Μπέο, λόγω της ανυ­πο­λό­γι­στης κατα­στρο­φής που έχει προ­κλη­θεί από την επέ­λα­ση της κακο­και­ρί­ας Daniel…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.