- Διαφήμιση -

Ψαρόλακας: Η υπέροχη παραλία της Λάρισας

Εδώ οι επι­σκέ­πτες μπο­ρούν να πιουν παγω­μέ­νο καφέ σε μεγά­λα σακου­λά­κια με κόκ­κους και στη συνέ­χεια, όταν η ζέστη γίνε­ται πολύ, να δρο­σι­στούν με μια βου­τιά στο ζεστό πρά­σι­νο νερό. Ο ρηχός όρμος είναι ασφα­λής για εύκο­λο κολύ­μπι, αν και να είστε προ­σε­κτι­κοί με τους μικρούς μαύ­ρους αχι­νούς και τις αιχ­μές τους κοντά στους βυθι­σμέ­νους βράχους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.