- Διαφήμιση -

Πινακάτες: Το χωριό στο Πήλιο που πρέπει να ανακαλύψετε

Σε από­στα­ση μόλις 25 χλμ. ανα­το­λι­κά του Βόλου, λοι­πόν, κρύ­βε­ται το μικρό «μεγά­λο μυστι­κό» του Κεντρι­κού Πηλί­ου. Ένα χωριό πανέ­μορ­φο, γρα­φι­κό και αρχο­ντι­κό, που απο­τε­λεί εξαι­ρε­τι­κό δείγ­μα της τοπι­κής, παρα­δο­σια­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής. Ο λόγος για τις Πινα­κά­τες, που από το 1979 και με προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί ως δια­τη­ρη­τέ­ος οικισμός…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.