- Διαφήμιση -

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Έκτακτοι έλεγχοι στην αγορά και στις πύλες εισόδου εν όψει Πάσχα

Με από­φα­ση του Υπουρ­γεί­ου Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων τις επό­με­νες ημέ­ρες συγκρο­τεί­ται η ομά­δα εργα­σί­ας για τους ελέγ­χους εν όψει του Πάσχα σε κρέ­ας και σε αυγά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.