- Διαφήμιση -

Ο ΕΟΦ ανακαλεί λιποδιαλυτικό συμπλήρωμα διατροφής: μπορεί να προκαλέσει θάνατο

Καμπα­νά­κι κιν­δύ­νου από τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Φαρ­μά­κων, που ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­κα­λεί­ται συμπλή­ρω­μα δια­τρο­φής το οποίο από το 2012 έχει προ­κα­λέ­σει 30 θανά­τους στη Βρετανία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.