- Διαφήμιση -

Το παλαιότερο καφενείο της Ελλάδας βρίσκεται στο Λαύκο Πηλίου

Καφενείο Φορλίδα από το 1785!

Ο Λαύ­κος μπο­ρεί να είναι ένα από τα λιγό­τε­ρα γνω­στά χωριά του Πηλί­ου, ωστό­σο είναι τόσο όμορ­φο και γρα­φι­κό όσο τα υπόλοιπα.

Σε αυτό το χωριό βρί­σκε­ται το παλαιό­τε­ρο καφε­νείο της Ελλά­δας, αυτό με τη μεγα­λύ­τε­ρη αδιά­κο­πη λει­τουρ­γία εδώ και 236 χρό­νια. Το παρα­δο­σια­κό καφε­νείο του Εμμα­νου­ήλ Φορ­λί­δα, που δεσπό­ζει στο κέντρο του χωριού, στην πλα­τεία με τα γιγά­ντια σκιε­ρά πλατάνια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.