- Διαφήμιση -

Σκόπελος: Η μαγευτική πρωτεύουσα των Σποράδων

Η Σκό­πε­λος είναι ένα νησί των Σπο­ρά­δων με εντυ­πω­σια­κή βλά­στη­ση και παρα­δει­σέ­νιες παρα­λί­ες. Είναι ένα κατα­πρά­σι­νο νησί, όπου τα πεύ­κα σχε­δόν αγγί­ζουν τα γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά της θάλασ­σας, ένας ιδα­νι­κός προ­ο­ρι­σμός για ξεκού­ρα­στες δια­κο­πές μακριά από τη βουή της πόλης. Δεν είναι τυχαίο, άλλω­στε, ότι το νησί προ­τι­μά­ται από οικο­γέ­νειες και ζευ­γά­ρια για την ήσυ­χη και ρομα­ντι­κή ατμό­σφαι­ρά του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.