- Διαφήμιση -

Θεσσαλία: Σε δημόσια διαβούλευση το ολλανδικό master plan της αντιπλημμυρικής θωράκισης

Σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση τέθη­κε το σχέ­διο έκθε­σης της Ολλαν­δι­κής εται­ρί­ας HVA για τη βελ­τί­ω­ση της δια­χεί­ρι­σης υδά­των, αγρο­τι­κών καλ­λιερ­γειών και αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας στην Περι­φέ­ρεια Θεσσαλίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.