- Διαφήμιση -

Χίος: Ο δεύτερος αποικισμός της Χίου

Στα μέσα του 11ου αιώ­να π.Χ. υπο­θέ­του­με ότι ξεκί­νη­σε ο αποι­κι­σμός της Χίου από τους Ίωνες. Τον 11ο αιώ­να π.Χ. το νησί ήταν βασί­λειο και κάποια στιγ­μή τους αμέ­σως επό­με­νους αιώ­νες το πολί­τευ­μα μετα­τρά­πη­κε σε αρι­στο­κρα­τία, οι μελ­λο­ντι­κές ανα­σκα­φές προ­βλέ­πε­ται να δώσουν περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυτή την περί­ο­δο. Οι Ίωνες δια­κρί­θη­καν σαν έμπο­ροι και ναυ­τι­κοί, όπως επί­σης ανα­δεί­χθη­καν και πρω­το­πό­ροι στα γράμ­μα­τα και τις τέχνες. Σ’ αυτό συνέ­βα­λαν πολ­λοί παρά­γο­ντες, όπως το εύφο­ρο έδα­φος, η γεω­γρα­φι­κή της θέση και τα μεγά­λα λιμά­νια της. Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι ότι περί­φη­μα κατά την αρχαιό­τη­τα ήταν τα γεωρ­γι­κά προ­ϊ­ό­ντα της Χίου, όπως το κρα­σί της που έφθα­νε ως τα πέρα­τα του κόσμου. Εκτός από τους Ίωνες υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι Αιο­λείς άποι­κοι εγκα­τα­στά­θη­καν στο βόρειο μέρος του νησιού, προ­ερ­χό­με­νοι από τη Λέσβο.

Οι άποι­κοι, που εγκα­τα­στά­θη­καν στα παρά­λια της Μικράς Ασί­ας και τα γει­το­νι­κά νησιά ανή­καν στα ελλη­νι­κά φύλα που ανέ­πτυ­ξαν το Μυκη­ναϊ­κό πολι­τι­σμό, του οποί­ου πολι­τι­στι­κά στοι­χεία έφε­ραν από τις πατρί­δες τους. Από αυτά τα σημα­ντι­κό­τε­ρα ήταν τα επι­κά. Έτσι γεν­νή­θη­καν τα Ομη­ρι­κά Έπη, τα σημα­ντι­κό­τε­ρα δημιουρ­γή­μα­τα της ελλη­νι­κής, αλλά και ευρω­παϊ­κής λογο­τε­χνί­ας, η Ιλιά­δα και η Οδύσ­σεια, έργα του ποι­η­τή Ομή­ρου. Η Χίος μετά τον αποι­κι­σμό αρχί­ζει να δια­δρα­μα­τί­ζει σημα­ντι­κό ιστο­ρι­κό ρόλο. Εκτός της Χίου, οι Ίωνες είχαν κατα­κτή­σει τη Σάμο και άλλες δέκα πόλεις της Μικράς Ασί­ας, ιδρύ­ο­ντας έτσι τη Δωδε­κά­πο­λη των Ιώνων. Σύντο­μα οι πόλεις που είχαν κατα­κτη­θεί από τους Ίωνες είχαν δημιουρ­γή­σει μια ομο­σπον­δία, ενώ έπαι­ξαν και σημα­ντι­κό ρόλο στην εξέ­λι­ξη του Ελλη­νι­κού πολι­τι­σμού. Τον 9ο αιώ­να π.χ. η παρου­σία Ευβοιω­τών και Κυπριω­τών πιστο­ποιεί­ται στο νησί από τα κερα­μι­κά, οι Φοί­νι­κες βρέ­θη­καν την ίδια επο­χή στις Ερυ­θρές Ιωνί­ας την εμπο­ρι­κή αντα­γω­νί­στρια της Χίου στις απέ­να­ντι Μικρα­σια­τι­κές ακτές Ο Σύριος φιλό­σο­φος Φερε­κύ­δης γρά­φει ότι πρώ­τοι κάτοι­κοι του νησιού ήταν οι Λέλε­γες ένα νησιώ­τι­κο Ελλη­νι­κό φύλο που είχαν υπο­τα­γεί στον Μινω­ι­κό πολι­τι­σμό, εκδιώ­χθη­σαν από τους Ίωνες. Η Χίος ήταν μια από τα 12 αρχι­κές πόλεις — κρά­τη που συμ­με­τεί­χαν στο Κοι­νό των Ιώνων. Η Χίος από τις αρχές του 7ου αιώ­να ήταν από τις πρώ­τες πόλεις που έκο­ψαν νομί­σμα­τα με την σφί­γκα σαν σύμ­βο­λο, η παρά­δο­ση αυτή δια­τη­ρή­θη­κε περί­που 900 χρόνια

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Βόρειο Αιγαίο σήμερα 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.