- Διαφήμιση -

Παπουτσάνης: Το “καραβάκι” από τη Λέσβο

Κάθε εισπνοή και μια ανάμνηση.

Εκτός από τις ανα­μνή­σεις, στα χρό­νια της ζωής της, η Παπου­τσά­νης μας έχει χαρί­σει προ­ϊ­ό­ντα σταθ­μούς. Και έχει γίνει μια στα­θε­ρά για όσους εδώ και χρό­νια την εμπι­στεύ­ο­νται. Ποιος ξεχνά το πρά­σι­νο σαπού­νι της που γεν­νή­θη­κε το 1917 ή το εμβλη­μα­τι­κό Καρα­βά­κι του 1950;  Αυτά είναι μόνο δυο από τα προ­ϊ­ό­ντα της που συν­δέ­θη­καν με την ιστο­ρία της ίδιας της χώρας και την καθη­με­ρι­νό­τη­τα των Ελλήνων.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Μυτι­λή­νη σήμερα

Η Δυτι­κή Λέσβος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.