- Διαφήμιση -

Χαμόσπηλος — Η άγνωστη σπηλιά στο Αίπος της Χίου

Ο Χαμό­σπη­λος ή “Του Φλω­ριού το σπη­λιό”, όπως το ονο­μά­ζουν οι ντό­πιοι κτη­νο­τρό­φοι λόγω της παρα­κεί­με­νης εκκλη­σί­ας του Αγ. Γεωρ­γί­ου του Φλω­ρια­νού, βρί­σκε­ται στο βου­νό Αίπος της Χίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.