- Διαφήμιση -

Αμμοθίνες: Η έρημος της Ελλάδας βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο

Οι Αμμο­θί­νες είναι μια αμμώ­δης έκτα­ση που όμως δεν βρί­σκε­ται σε κάποια παρα­λία, απο­τε­λώ­ντας ουσια­στι­κά μια μικρή έρη­μο. Έχει έκτα­ση περί­που 70 στρεμ­μά­των και βρί­σκε­ται στην περιο­χή Γομά­τι. Θάλασ­σα δεν θα δεις, παρά μόνο στο πολύ βάθος. Το φαι­νό­με­νο αυτό, θεω­ρεί­ται εξαι­ρε­τι­κά σπά­νιο σε νησιω­τι­κές περιοχές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.