- Διαφήμιση -

Άνδρος-Ατένι: Η πανέμορφη παραλία της αιώνιας αγάπης, λόγω δύο κύκνων !

Μερι­κές φορές συμ­βαί­νουν μαγι­κά γεγο­νό­τα, εκεί που δεν το περι­μέ­νεις. Μια συνά­ντη­ση, για παρά­δειγ­μα, που μπο­ρεί να μην αφο­ρά καν ανθρώ­πους. Μπο­ρεί να δεις ένα ζευ­γά­ρι κύκνων να βγαί­νει με απα­λές κινή­σεις από τη θάλασ­σα σε μια αμμου­διά, για να σου­λα­τσά­ρει με τη νωχε­λι­κό­τη­τα κάποιου που ξέρει ότι τρα­βά­ει όλα τα βλέμ­μα­τα και ότι ο τόπος του ανή­κει. Αν η παρα­λία στο Ατέ­νι ανή­κει σε κάποιον, είναι σε αυτό το περή­φα­νο ζευ­γά­ρι κύκνων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.