- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 1982 πεθαίνει ο Μάνος Λοΐζος

Ο Μάνος Λοΐ­ζος γεν­νή­θη­κε στις 22 Οκτω­βρί­ου 1937, όπως υπο­στη­ρί­ζουν ορι­σμέ­νοι στην Αλε­ξάν­δρεια ή όπως θέλουν άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες στο χωριό Άγιοι Βαβα­τσι­νιάς της επαρ­χί­ας Λάρ­να­κας (για να μετα­να­στεύ­σει αργό­τε­ρα με την οικο­γέ­νειά του στην Αλε­ξάν­δρεια). Ο πατέ­ρας του Ανδρέ­ας Λοΐ­ζος ήταν παντο­πώ­λης και η μητέ­ρα του Δέσποι­να Μανά­κη είχε κατα­γω­γή από τη Ρόδο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.