- Διαφήμιση -

Δραματικές ελλείψεις φαρμάκων στη Θεσσαλία: SOS από τους φαρμακοποιούς

Ο πρό­ε­δρος του Φαρ­μα­κευ­τι­κού Συλ­λό­γου Λάρι­σας Αθα­νά­σιος Κου­τσού­κης περιέ­γρα­ψε τις δρα­μα­τι­κές ελλεί­ψεις που υπάρ­χουν σε αντι­βιο­τι­κά, φάρ­μα­κα χρό­νιων παθή­σε­ων π.χ αντι­υ­περ­τα­σι­κά, ινσου­λί­νες και χάπια για το σακ­χα­ρώ­δη δια­βή­τη, σκευά­σμα­τα για τον προ­στά­τη και πολ­λά άλλα. Επί­σης δεν υπάρ­χουν ούτε για δείγ­μα αντι­κα­τα­θλι­πτι­κά και αντι­τε­τα­νι­κοί όροι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.