- Διαφήμιση -

ΥΠΕΞ: Οργανώνεται ο επαναπατρισμός της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη που ενεπλάκη σε τροχαίο

«Η ελλη­νι­κή απο­στο­λή που μετέ­βη προς παρο­χή ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στη Λιβύη, είχε σήμε­ρα αυτο­κι­νη­τι­στι­κό ατύ­χη­μα κατά τη διάρ­κεια της οδι­κής μετά­βα­σής της στην πόλη Ντέρ­να», ανα­φέ­ρει το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών σε ανα­κοί­νω­σή του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.