- Διαφήμιση -

Το Σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος — Ένα από τα δύο επισκέψιμα σπήλαια της Χίου

Στη διαδρομή του σπηλαίου θα συναντήσετε θάλαμους και διαμερίσματα, στολισμένα με σταλακτικά συμπλέγματα, που είναι πολύ εντυπωσιακά

Μορ­φο­λο­γι­κά, πρό­κει­ται για έναν επι­μή­κη διά­δρο­μο μήκους 220μ. που σχη­μα­τί­ζει μαιάν­δρους ενώ τοπι­κά διευ­ρύ­νε­ται δημιουρ­γώ­ντας ευρύ­χω­ρες αίθου­σες και δαι­δα­λώ­δεις θαλά­μους. Εξώ­στες, παρά­θυ­ρα, γέφυ­ρες και λαγού­μια συγκα­τα­λέ­γο­νται στα ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του. Η υγρα­σία και η στα­γο­νορ­ροή είναι έντο­νες ενώ η θερ­μο­κρα­σία μεταβάλλεται.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.