- Διαφήμιση -

Λίμνη Πουρναρίου — Ένα στολίδι για το νομό της Άρτας

8η κατά σειρά στον κατάλογο των τεχνιτών λιμνών της Ελλάδας

Τα νερά από τον ποτα­μό Άρα­χθο και των παρα­πό­τα­μων του που ξεκι­νούν από τα όρη Λάκ­μος, Μιτσι­κέ­λι, Μαυ­ρο­βού­νι και βέβαια από την ορο­σει­ρά των Τζου­μέρ­κων, «ποτί­ζουν» αυτή την υπέ­ρο­χη λίμνη που δημιουρ­γή­θη­κε το 1981 με την κατα­σκευή του υδροη­λε­κτρι­κού φράγ­μα­τος Πουρ­να­ρί­ου Πέτα, που απο­τε­λεί το μεγα­λύ­τε­ρο φράγ­μα στην Ελλά­δα (μετά από αυτό του Μόρ­νου) και το δεύ­τε­ρο στα Βαλ­κά­νια σε όγκο.

Το συγκε­κρι­μέ­νο φράγ­μα συγκρα­τεί τα νερά του Άρα­χθου ελέγ­χο­ντας τη ροή του ποτα­μού, ο οποί­ος και περ­νά μέσα από την πόλη της Άρτας.

Η λίμνη Πουρ­να­ρί­ου βρί­σκε­τε σε υψό­με­τρο 140 μέτρων, έχει συνο­λι­κή έκτα­ση 18,233 χλμ2, μέγι­στο μήκος 17,730 χλμ. και μέγι­στο πλά­τος 7,360 χλμ.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.