- Διαφήμιση -

Τρικεριώτης- Πολυσχιδής, δύσκολος, συναρπαστικός, ιδανικός για ράφτινγκ

Διασχίζει ένα από τα πιο όμορφα φαράγγια, με γυμνούς βράχους στην αρχή και πυκνή βλάστηση προς το τέλος της διαδρομής

Το μεγα­λύ­τε­ρο ποτά­μι της Ευρυ­τα­νί­ας, «παι­δί» των  ποτα­μών του Καρ­πε­νη­σιώ­τη και του Κρι­κε­λο­πό­τα­μου, ο Τρι­κε­λιώ­της ποτα­μός είναι ένα θησαυ­ρο­φυ­λά­κιο απεί­ρου φυσι­κού κάλ­λους. Σχη­μα­τί­ζε­ται στη θέση Διπό­τα­μα και ακο­λου­θεί μια δια­δρο­μή 12 χιλιο­μέ­τρων, παν­δαι­μό­νιο χρω­μά­των, ασύλ­λη­πτων εικό­νων και έντο­νων συγκινήσεων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.